WHERE

WHERE är ett hjälpkommando som används tillsammans med SELECT, UPDATE och DELETE för att med hjälp av ett villkor filtrera ut de rader som kommandot ska utföras på. Det finns en rad olika operatorer som kan användas för att tillsammans med ett värde ställa upp sådana villkor. Operatorerna som kan användas är följande:

Operator Beskrivning
= Är lika med
<> eller != Är inte lika med
> Större än
< Mindre än
>= Större eller lika med
<= Mindre eller lika med
BETWEEN Inom ett specifikt intervall
LIKE Söker efter ett angivet mönster
IN Samma sak som = men med möjligheten att ange flera värden

Vi ger nedan några exempel på ett par av de vanligaste operatorerna.

Här hämtar vi samtliga kolumner för den rad som representerar staden Stockholm:

SELECT * FROM cities
WHERE city = 'Stockholm'

Här hämtar vi ut de städer som har en befolkning på minst 200 000 invånare:

SELECT * FROM cities
WHERE population >= 200000

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *